ඵලදායී සන්නිවේදනය

චතුර ලෙස කථා කිරීම සඳහා අකාරාදී තවාන් රයිම්

චතුර ලෙස කථා කිරීම සඳහා අකාරාදී තවාන් රයිම්

අපගේ ලිපියේ සියලුම අක්ෂර සඳහා රිද්ම සහ අභ්‍යාස තිබේ. ප්රධාන;
ආර්
එෆ් ලිපිය
ලිපිය s
ලිපිය එස්
ලිපිය p
V ලිපිය